Η ΑΥΓΗ ΕΠΕ είναι μια εταιρεία αξιοποίησης ελληνικών κοιτασμάτων φυσικού ζεόλιθου με την εμπορική ονομασία «ΘΡΑΚΙΚΟΣ ΖΕΟΛΙΘΟΣ». Από τις αρχές του 2021 έχει ξεκινήσει την εξόρυξη και την επεξεργασία σε μια μεγάλη επένδυση έκτασης 100 στρεμμάτων στη Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Θράκη.

Ακολουθώντας όλες τις νόμιμες διαδικασίες αδειοδότησης, εξόρυξης και επεξεργασίας υπό αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους και σύμφωνα με τις ερευνητικές μελέτες του ΙΓΜΕ, διαθέτει στην ελληνική και διεθνή αγορά υψηλής καθαρότητας φυσικό ζεόλιθο με πολλές εφαρμογές στη γεωργία, στην κτηνοτροφία, τη βιομηχανία, στον καθαρισμό αστικών αποβλήτων, κλπ.

Η εταιρεία μας επενδύοντας στην έρευνα και την καινοτομία μέσω μιας ομάδας έμπειρων μεταλλειολόγων μηχανικών, γεωλόγων και καθηγητών Πολυτεχνείου, εγγυάται και διαθέτει φυσικό ζεόλιθου υψηλής ποιότητας σε συσκευασίες των 40 κιλών και των 25 κιλών σε σάκους και big bags του ενός τόνου.

Ο ζεόλιθος της Αυγής ΕΠΕ έχει υψηλή καθαρότητα, υψηλή ιοντο-ανταλλακτική ικανότητα και μηδαμινή περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα. Ο έλεγχος της ποιότητάς του πραγματοποιείται σε συνεχή βάση από διεθνή Ινστιτούτα και από το Πολυτεχνείο Κρήτης-Εργαστήριο Ορυκτολογίας. Οι αναλύσεις περιλαμβάνουν προσδιορισμό καθαρότητας με περιθλασίμετρο (XRD), χημική ανάλυση (XRF), δεσμευτική ικανότητα σε meq/100g (CEC), ανάλυση για βαρέα μέταλλα, κοκκομετρία, υγρασία και πυκνότητα.

Thracean Zeolite

Αξιοποίηση Κοιτασμάτων Φυσικού Ζεόλιθου